Program pro bolesti hlavy

Bolesti hlavy patří mezi nejčastější důvody návštěvy lékaře v rozvinutých zemích. Neurologické ambulance se zabývají především komplikovanými bolestmi hlavy typu migrény, trigeminových bolestí hlavy nebo náhle vzniklou, předtím nikdy nepoznanou a intenzivní bolestí hlavy.

Poradna pro bolesti hlavy se zabývá diagnostikou, léčbou a celkovou péčí o pacienty s chronickou bolestí hlavy, především s komplikovaným nebo neobvyklým průběhem. Diagnostika je postavena na anamnéze, klinickém neurologickém a interním vyšetření, zhodnocení užívané medikace a na vedení deníku bolestí hlavy. Ve vybraných případech je doplněno grafické zobrazení hlavy magnetickou rezonancí. V ojedinělých případech využíváme i ostatní paraklinické vyšetřovací metody.

Vybrané typy bolestí hlavy

Migrény s aurou, s vysokou frekvencí nebo výrazným dopadem na kvalitu života

Tenzní bolesti hlavy bez reakce na standardní terapii

Nakupené bolesti hlavy s atakami v aktivním období (tzv.cluster headache)

Neuralgické bolesti hlavových nervů

Bolesti hlavy vzniklé jako následek poškození mozku (pozánětlivé, poúrazové…)

Možnosti léčby bolestí hlavy

Terapie vychází z precizní diagnostiky příčiny a typu bolesti hlavy. Zpravidla je zavedena farmakologická léčba typu SOS, která se užívá při akutní atace bolestí hlavy. Druhou farmakologickou strategií je profylaktická léčba, která má za cíl snížit frekvenci a intenzitu bolestí hlavy alespoň o 50 % proti výchozímu stavu. Bezpodmínečná je vysoká míra spolupráce a trpělivosti pacientů a eliminace všech odhalených rizikových faktorů.

Léčba migrény

SOS: Triptany, neopioidní a nekombinovaná analgetika

Profylaxe: Antagonisté CGRP receptorů, antiepileptika (např.Pregabalin, Valproát, Topiramát) nebo antidepresiva (např.Amitriptylin)

Léčba tenzních bolestí hlavy

SOS: Neopioidní a nekombinovaná analgetika

Profylaxe: Antiepileptika (např.Pregabalin, Valproát, Topiramát) nebo antidepresiva (např.Amitriptylin), relaxační techniky a psychoterapie

Léčba cluster headache

SOS: Analgetika intravenozně, inhalace vysoké frakce kyslíku, triptany parenterálně, kortikoidy k navození remise

Profylaxe: Antiepileptika (např.Pregabalin, Valproát), antidepresiva (např.Amitriptylin), antiarytmika (Verapamil), eliminace spouštěcích faktorů

Pacientský spolek věnovaný migréně
Společnost pro bolesti hlavy