Program neurovaskulární Cévní onemocnění mozku a míchy

Akutní cévní mozková příhoda (CMP) je nejčastější příčinou invalidity a druhou až třetí nejčastější příčinou úmrtí u dospělých v rozvinutých zemích. Neustále se rozvíjející komplexní péče o pacienty s akutní CMP zmírňuje následky onemocnění a v ideálním případě vede k plné úzdravě. V roce 2017 bylo na našem oddělení hospitalizováno 672 pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou.  

„Miluješ život? Pak neztrácej čas. Neboť čas je tkáň, z níž se život skládá.“

Benjamin Franklin, americký politik, 1706 – 1790

Poradna pro neurovaskulární onemocnění
Ambulance č.2, budova D, 4.patro

MUDr. Alena Táboříková
MUDr. Ján Macko
Prim. MUDr. Jiří Neumann

Iktové centrum
Areál nemocnice, budova D, 4.patro

Laboratoř neurosonologie
Areál nemocnice, budova D, 4.patro


Přehled poskytovaných služeb

V neurovaskulárním programu se zabýváme diagnostikou, léčbou a prevencí cévních onemocnění mozku a míchy. V rámci programu je ustanoveno akreditované iktové centrum (IC), které zajišťuje nepřetržitou specializovanou péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou v jihozápadní části Ústeckého kraje. Centrum je oprávněno k léčbě systémovou intravenozní trombolýzou (IVT) ke zprůchodnění uzavřené tepny v mozkovém krevním oběhu.

Iktové centrum je registrováno v databázi RES-Q, v mezinárodním registru trombolytické terapie mozkového infarktu SITS a je zapojeno do mezinárodního projektu Angels Iniciative.

U každého pacienta po cévní mozkové příhodě probíhají potřebná vyšetření k identifikaci přítomných rizikových faktorů s cílem nastavení účinné prevence ke snížení rizika opakování mozkové příhody.

Rekonvalescence po CMP

Nedílnou součástí komplexní péče o pacienty po cévních mozkových příhodách je fyzioterapie, ergoterapie a logopedie. Souhrně hovoříme o rehabilitaci pacienta s cílem návratu zpět do života s co možná nejmenším (a ideálně žádným) handicapem. S rehabilitací začínáme prakticky od prvních dní dle zdravotního stavu pacienta. Nejprve jednofázově dopoledne, později dvoufázově i časně odpoledne (u vybraných pacientů).

V indikovaných případech pokračujeme v rekonvalescenci překladem na akutní rehabilitační oddělení Nemocnice Chomutov nebo přímo do specializovaných rehabilitačních ústavů a léčeben. Zásadním předpokladem úspěšné rehabilitace je aktivní účast pacienta a snaha o spolupráci s rehabilitačními pracovníky.

Někteří pacienti po cévní mozkové příhodě mohou rozvinout na postižené části těla tzv. spasticitu, což je abnormálně zvýšené svalové napětí, které může omezovat aktivní pohyb nebo vyvolává bolest. Součástí péče o tyto pacienty je léčba botulotoxinem k uvolnění nadměrného svalového napětí, kterou poskytujeme v rámci regionálního centra spasticity. Na léčbě spasticity se podílí i lékaři rehabilitačního oddělení naší nemocnice.

Cesta pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou

Popis cesty pacienta od prvních příznaků CMP až po propuštění z našeho oddělení.

Informace pro odbornou veřejnost

Spektrum nabízené péče

V rámci neurovaskulárního programu nabízíme komplexní péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou v rozsahu iktového centra: 

 • Management akutní CMP na iktových lůžkách neurologické JIP
 • Léčba systémovou intravenózní trombolýzou u ischemické CMP
 • Etiologická diagnostika všech typů CMP s nastavením sekundární prevence
 • Komplexní rehabilitace pacientů s CMP
 • Dispenzární cerebrovaskulární péče u indikovaných pacientů po CMP

Diagnostické metody

Kromě standardního klinicko-anamnestické vyšetření využíme pomocné paraklinické metody ke stanovení diagnózy akutní CMP, jejího typu a příčiny. Zásadní je úzká spolupráce s internou, hematologií, radiologií, nukleární medicínou, kardiologickou ambulancí dr. Malechy či s radiologickou klinikou v Ústí nad Labem. 

 • CT nebo MRI mozku s angiografií a/nebo venografií
 • Perfúzní vyšetření mozku (CT perfúze, SPECT)
 • Neurosonografie krčních a intrakraniálních tepen s detekcí mikroembolizací, stanovením cerebrovaskulární rezervy a kontrastního vyšetření k detekci PFO
 • Digitální subtrakční angiografie
 • Vyšetření trombofilií
 • Komplexní vyšetření krve a likvoru se zaměřením na vaskulitidy, autoimunitní a metabolická onemocnění
 • HolterEKG na 24-72 hodin a transthorakální nebo transezofageální ECHO srdce
 • Limitovaná polygrafie

Zajímavé odkazy

Projekt ČAS JE MOZEK
www.casjemozek.cz

Projekt HOBIT
www.projekthobit.cz