Program neurovaskulární Iktové centrum

Akutní cévní mozková příhoda (CMP) je nejčastější příčinou invalidity a druhou až třetí nejčastější příčinou úmrtí u dospělých v rozvinutých zemích. Neustále se rozvíjející komplexní péče o pacienty s akutní CMP zmírňuje následky onemocnění a v ideálním případě vede k plné úzdravě. V roce 2017 bylo na našem oddělení hospitalizováno 672 pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou.  

„Miluješ život? Pak neztrácej čas. Neboť čas je tkáň, z níž se život skládá.“

Benjamin Franklin, americký politik, 1706 – 1790

Cévní mozkové příhody...základní informace...

  • 80 % CMP je ischemické povahy z nedokrevnosti mozkové tkáně při uzavřené tepně
  • 19 % CMP je hemoragické povahy z krvácení do mozkové tkáně nebo mezi mozkové pleny
  • 1 % CMP tvoří mozkové žilní trombózy při uzavření nitrolební žíly
  • diagnóze je stanovena klinickým obrazem a akutním CT vyšetřením mozku
  • v léčbě hraje zásadní roli čas:
    - systémovou trombolýzu lze podat do 4.5 hodiny od vzniku
    - mechanickou trombektomii lze provézt do 6 hodin od vzniku (dle situace i později)

Neurovaskulární program je zaměřen na urgentní diagnostiku a léčbu akutní cévní mozkové příhody (CMP) nebo mozkové žilní trombózy. U každého pacienta po CMP probíhá komplexní vyšetření k identifikaci přítomných rizikových faktorů s cílem nastavení účinné prevence ke snížení rizika opakování mozkové příhody.

Iktové centrum

Vedoucí iktového centra: prim. MUDr. Jiří Neumann
Vedoucí neurologické JIP s iktovými lůžky: MUDr. Ján Macko

V rámci programu je od roku 2010 ustanoveno akreditované centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem (zkráceně iktové centrum, IC), které zajišťuje nepřetržitou specializovanou péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou v jihozápadní části Ústeckého kraje (cca 200 000 obyvatel). Centrum je oprávněno k léčbě systémovou intravenozní trombolýzou (IVT) ke zprůchodnění uzavřené tepny v mozkovém krevním oběhu.

Struktura iktového centra:

Spádová oblast iktového centra Chomutov
Klikni pro zvětšení mapy

V rámci nemocnice je nepostradatelná spolupráce s rehabilitačním, radiologickým, anesteziologicko-resuscitačním a interním oddělením. Úzká spolupráce je s regionálním komplexním cerebrovaskulárním centrem v Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem.

Centrum je registrováno v databázi RES-Q, v mezinárodním registru trombolytické terapie mozkového infarktu SITS a je zapojeno do mezinárodního projektu Angels Iniciative.

Rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě

Nedílnou součástí komplexní péče o pacienty po cévních mozkových příhodách je fyzioterapie, ergoterapie a logopedie. Souhrně hovoříme o rehabilitaci pacienta s cílem návratu zpět do života s co možná nejmenším (a ideálně žádným) handicapem. S rehabilitací začínáme prakticky od prvních dní dle zdravotního stavu pacienta. Nejprve jednofázově dopoledne, později dvoufázově i časně odpoledne (u vybraných pacientů).

V indikovaných případech pokračujeme v rekonvalescenci překladem na akutní rehabilitační oddělení Nemocnice Chomutov nebo přímo do specializovaných rehabilitačních ústavů a léčeben. Zásadním předpokladem úspěšné rehabilitace je aktivní účast pacienta a snaha o spolupráci s rehabilitačními pracovníky.

Někteří pacienti po cévní mozkové příhodě mohou rozvinout na postižené části těla tzv. spasticitu, což je abnormálně zvýšené svalové napětí, které může omezovat aktivní pohyb nebo vyvolává bolest. Součástí péče o tyto pacienty je léčba botulotoxinem k uvolnění nadměrného svalového napětí, kterou poskytujeme v rámci regionálního centra spasticity. Na léčbě spasticity se podílí i lékaři rehabilitačního oddělení naší nemocnice.

Rehabilitace ruky pomocí přístroje Armeo Spring
Rehabilitace ruky pomocí přístroje Armeo Spring

Zajímavé odkazy

Projekt ČAS JE MOZEK
www.casjemozek.cz

Projekt HOBIT
www.projekthobit.cz