Program neurokognitivní Demence a izolované kognitivní poruchy

Kognitivní funkce představují soubor nejvyšších lidských dovedností, které umožňují vnímat, myslet, konat a ve výsledku být samostatný a schopný se adekvátně přizpůsobit změnám vnitřního prostředí i vnějšího světa. Jedná se především o pozornost, paměť, jazykové a zrakově-prostorové dovednosti, schopnost plánovat a realizovat své myšlenky. Narušení kognitivních funkcí omezuje samostatnou existenci a vytváří závislost na jiné pečující osobě. Z medicínského pohledu pak hovoříme o demenci neboli velké neurokognitivní poruše.

„Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.“

Albert Einstein, německo-americký fyzik, 1879 – 1955

Demence...neboli velká neurokognitivní porucha...

 • se projevuje ztrátou soběstačnosti z důvodu kognitivní poruchy
 • nepatří mezi projevy úspěšného stárnutí
 • je částečně léčbou ovlivnitelná, ale nevyléčitelná
 • nebývá dědičná (až na vyjímky)

Důležité informace pro odborníky ZDE

Indikace k vyšetření v režimu "STATIM": Akutní neurologická ambulance

 • Rychle progredující kognitivní porucha (tj.během dní až týdnů)

Indikace k vyšetření v režimu "RUTINA": Všeobecná neurologická ambulance 1 nebo 2

 • Pomalu progredující kognitivní porucha
 • Subjektivní stížnost na paměť
 • Změna osobnosti a chování bez nápadné poruchy paměti

Neurokognitivní program zajišťuje diagnostiku a odpovídající podpůrnou léčbu pro pacienty se všemi typy poruch kognitivních funkcí. Ve specializované neurokognitivní poradně jsou sledování pacienti s minimální kognitivní poruchou, demencí či s izolovanými kognitivními poruchami rozličné příčiny. Zásadní je spolupráce s klinickým logopedem při našem oddělení, s psychology z oddělení klinické psychologie a s ambulantními psychiatry v regionu. Nezastupitelnou roli má praktický lékař pacienta.

Přehled diagnostikovaných a sledovaných kognitivních onemocnění (nejedná se o vyčerpávající seznam):

Skupina 1: Pomalu progredující neurodegenerativní onemocnění ("proteinopatie")

 • Alzheimerova nemoc s typickým i variantním průběhem
 • Komplex frontotemporální degenerace
 • Komplex kortikobazální degenerace
 • Progresivní supranukleární paralýza
 • Onemocnění s Lewyho tělísky (Parkinsonova nemoc s demencí, Lewy Body demence)
 • Kognitivní poruchy při Huntingtonově nemoci
 • Fenotypové overlapy výše popsaných neurodegenerací, ev.kombinace se sekundárně podmíněnými kognitivními poruchami

Skupina 2: Sekundární kognitivní poruchy ("symptomatické")

 • Normotenzní hydrocefalus
 • Vaskulárně podmíněné kognitivní poruchy
 • Heredodegenerativní metabolická onemocnění (střádavá onemocnění), mitochondropatie...
 • Kraniotraumatem, neuroinfekcí, epilepsií či jiným neurologickým onemocněním podmíněné kognitivní poruchy
 • Kognitivní poruchy podmíněné primárním interním onemocněním
 • Kognitivní poruchy podmíněné užíváním léků a návykových látek, včetně alkoholu
 • Kognitivní poruchy podmíněné intoxikací chemikáliemi či toxickými plyny

Skupina 3: Rychle progredující kognitivní deteriorace

 • Autoimunitní encefalitidy (paraneoplastické i neparaneoplastické), včetně SREAT
 • Strategické mozkové cévní léze a vaskulitidy
 • Intrakraniální expanze (subdurální hematomy, nádory, maligní plaky roztroušené sklerózy...)
 • Creutzfeld-Jacobova nemoc...a další.

Skupina rychle progredujících kognitivních poruch je definována nově vzniklými příznaky kognitivní poruchy s rychlým zhoršením během několika dní až týdnů. Mohou být přítomny další neurologické a interní symptomy. Zásadní je rychlá identifikace syndromu a rozlišení léčebně "řešitelných" a "neřešitelných"příčin. Typickým příkladem léčebně řešitelné příčiny jsou autoimunitní encefalitidy (paraneoplastické a neparaneoplastické), naopak neřešitelnou příčinou může být Creutzfeldt-Jacobova nemoc.