Program neurokognitivní Poruchy vyšších nervových funkcí

Kognitivní funkce představují nejvyšší lidské dovednosti, které umožňují vnímat, myslet, konat a ve výsledku být samostatný a schopný se adekvátně přizpůsobit změnám vnitřního prostředí i vnějšího světa. Jedná se především o pozornost, paměť, jazykové a zrakově-prostorové dovednosti, schopnost plánovat a realizovat své myšlenky. Narušení kognitivních funkcí omezuje samostatnou existenci v současném světě a vytváří závislost na jiné pečující osobě. Z medicínského pohledu pak hovoříme o demenci neboli velké neurokognitivní poruše.

„Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.“

Albert Einstein, německo-americký fyzik, 1879 – 1955

dependent-100343_640

Poradna pro neurokognitivní onemocnění
Ambulance č.2, budova D, 4.patro

MUDr. Kamil Slowik


Demence...

 • se projevuje ztrátou soběstačnosti z důvodu neurokognitivní poruchy
 • nepatří mezi projevy úspěšného stárnutí
 • je částečně léčbou ovlivnitelná, ale nevyléčitelná
 • nebývá dědičná (až na vyjímky)

Informace pro laickou veřejnost

Neurokognitivní program zajišťuje diagnostiku a odpovídající podpůrnou léčbu pro pacienty s poruchou kognitivních funkcí. V poradně jsou sledování pacienti s minimální kognitivní poruchou, s demencí či s izolovanými kognitivními změnami z různé příčiny. Zásadní je spolupráce s klinickým logopedem při našem oddělení, s psychology z oddělení klinické psychologie a s ambulantními psychiatry v regionu.

V rámci programu jsou diagnostikovány, léčeny a sledovány následující příčiny kognitivních poruch (nejedná se vyčerpávající přehled onemocnění):

Alzheimerova nemoc Demence s Lewyho tělísky Frontotemporální demence
Primární progresivní afázie Normotenzní hydrocefalus Vaskulární demence
Demence při Parkinsonově nemoci Poúrazové kognitivní poruchy Metabolicko-toxické kognitivní poruchy

Speciální skupinu tvoří syndrom rychle progredující kognitivní poruchy. Syndrom je tvořen nově vzniklými příznaky kognitivní poruchy, které se vyvíjí rychle během několika dní až týdnů. Mohou být přítomny další neurologické a interní symptomy. Zásadní je rychlá identifikace syndromu a rozlišení léčebně "řešitelných" a "neřešitelných"příčin. Typickým příkladem léčebně řešitelné příčiny jsou autoimunitní encefalitidy (paraneoplastické a neparaneoplastické), naopak neřešitelnou příčinou může být Creutzfeldt-Jacobova nemoc.

Vyšetření v poradně pro neurokognitivní onemocnění je možné na základě doporučení od praktického nebo jiného odborného lékaře a po předchozím osobním či telefonickém objednání (viz. záložka pracoviště - ambulance č.1 nebo č.2).

Informace pro odbornou veřejnost

Spektrum nabízené péče

V poradně pro neurokognitivní onemocnění probíhá diagnostika všech typů kognitivních poruch. V případě potřeby suprakonziliárního vyšetření odesíláme pacienty do specializovaných kognitivních center.

Přehled diagnostikovaných a sledovaných kognitivních onemocnění (nejedná se o vyčerpávající seznam):

Skupina 1: Pomalu progredující neurodegenerativní onemocnění ("proteinopatie")

 • Alzheimerova nemoc
 • Komplex frontotemporální lobární degenerace
 • Komplex kortikobazální degenerace
 • Progresivní supranukleární paralýza
 • Onemocnění s Lewy body tělísky (Parkinsonova nemoc s demencí, Lewy Body demence)
 • Kognitivní poruchy při geneticky podmíněné poruše metabolismu železa či mědi
 • Kognitivní poruchy při Huntingtonově nemoci

Skupina 2: Pomalu progredující sekundárně podmíněné kognitivní poruchy ("symptomatické")

 • Normotenzní hydrocefalus
 • Vaskulárně podmíněné kognitivní poruchy
 • Kraniotraumatem, neuroinfekcí nebo epilepsií podmíněné kognitivní poruchy
 • Kognitivní poruchy podmíněné primárním interním onemocnění
 • Kognitivní poruchy podmíněné užíváním léků a návykových látek, včetně alkoholu
 • Kognitivní poruchy podmíněné chronickou intoxikací

Skupina 3: Rychle progredující kognitivní deteriorace

 • Autoimunitní encefalitidy (paraneoplastické i neparaneoplastické), včetně SREAT
 • Strategické mozkové cévní léze, vaskulitidy a tranzitorní globální amnézie
 • Intrakraniální expanze (SDH, nádory, maligní RS plaky)
 • Creutzfeld-Jacobova nemoc

  ...a další.

Diagnostické metody

Diagnostika kognitivních poruch je založena dominantně na anamnéze, neurologickém a (neuro)psychologickém vyšetření. Zásadní je "objektivizace" výpovědi pacienta osobou blízkou (tzn.osobou, která je v pravidelném kontaktu s pacientem). 

Z pomocných paraklinických vyšetření v indikovaných případech využíváme:

 • Vyšetření struktury mozku magnetickou rezonancí (alternativně CT)
 • Vyšetření perfuze mozku pomocí SPECT
 • Vyšetření intenzity metabolismu mozku pomocí FDG-PET CT
 • Komplexní laboratorní vyšetření krve se zaměřením na metabolické a endokrinní funkce
 • Komplexní vyšetření mozkomíšního moku, včetně markerů neurodegenerace (tau, fosfo-tau, beta-amyloid, protein 14-3-3)
 • Laboratorní vyšetření chronických neuroinfekcí
 • Laboratorní vyšetření patologických autoprotilátek v séru a likvoru
  * panel NSAbs: anti-NMDAr, AMPAr, GABABr, LGI-1, Caspr2
  * panel PNPAbs: anti-Hu, Ri, Yo, Amphiphysin, Ma/Ta2, CV2
  * ostatní: anti-GAD, anti-Tg, anti-TPO 
 • Genetické vyšetření (např. m.Huntingon, m.Wilson, CADASIL)
 • Toxikologické vyšetření (abusus návykových látek a léků, chronické otravy)
  ...a další.

Indikace k vyšetření v poradně pro neurokognitivní onemocnění

Pacient je indikován k vyšetření v neurokognitivní poradně při podezření na přítomnou kognitivní poruchu, kterou zpravidla referuje nejbližší okolí pacienta (nebo sám pacient, pokud má zachovalý náhled).

K vyšetření je třeba:

 • Žádanka typu "K" s kompletní anamnézou a aktuálním přehledem užívané medikace
 • Doprovod blízkou osobou, která je v pravidelném kontaktu s pacientem
 • Výsledky poslední preventivní prohlídky, včetně krevních odběrů