Program somnologický Pracoviště spánkové medicíny

Dospělý člověk tráví nočním spánkem v průměru okolo sedmi až osmi hodin denně, což představuje třetinu života. V posledních desetiletích plynule narůstá výskyt a závažnost poruch spánku u dětí i dospělých. Nekvalitní spánek negativně ovlivňuje fyzické i duševní zdraví a snižuje společensko-ekonomické uplatnění. Správná diagnostika a léčba spánkové poruchy zlepšuje nejen kvalitu života pacienta, ale také snižuje riziko závažných zdravotních komplikací, které se u neléčených spánkových onemocnění vyskytují. Samostatný program spánkové medicíny při našem oddělení byl zahájen v roce 2018 s postupným vznikem pracoviště spánkové medicíny. 

„Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.“

Immanuel Kant, německý filozof 1724 – 1804

Pracoviště spánkové medicíny

Pracoviště zahájilo činnost v dubnu roku 2018. Od vzniku postupně narůstá spektrum nabízených služeb, přístrojové vybavení i personální obsazení. Všichni pracovníci se intenzivně vzdělávají ve spánkové medicíně a doplňují požadované vzdělání tak, abychom mohli co nejdříve žádat o akreditaci od České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM). Po získání akreditace (cílem je "Komplexní centrum pro poruchy spánku a bdění") bude možné nabídnout našim pacientům komplexní služby v oboru spánkové medicíny.

Vedoucí lékař: MUDr. Kamil Slowik
Vedoucí sestra: Bc. Jiřina Nepovímová
Sestry/laborantky: Svatava Mazalová, Lenka Merxbauerová, Gabriela Kokošková, DiS., Jana Pospíchalová, Michaela Wittmanová

Pracoviště spánkové medicíny je integrální součástí neurologického oddělení. Skládá se ze specializované poradny pro poruchy spánku a bdění, spánkového pokoje na jednotce intenzivní péče s videopolysomnografií a videoelektroencefalografií a ze tří spánkových lůžek na standardním oddělení k polygrafickým vyšetřením.

drawing_orez

Poruchy spánku a spektrum nabízené péče

Rozsah nabízené péče je limitován absencí akreditace od ČSVSSM, ke které se pracoviště připravuje. Poskytované služby jsou v současnosti nad rámec běžných pracovních povinností všech zúčastněných pracovníků a zcela na bázi dobrovolnictví. Prozatím nejsou nasmlouvány žádné výkony s pojišťovnami.

Přehled poskytované péče:

Nespavost

Nespavost (neboli insomnie) je stav s opakovaným obtížným usínáním či s příliš brzkým ranním probuzením za adekvátních podmínek ke spánku (viz.pravidla spánkové hygieny). Pokud se obtíže vyskytují alespoň 2x týdně po dobu minimálně posledních 3 měsíců (za adekvátní terapie praktickým lékařem), je pacient indikován k vyšetření ve spánkové ambulanci.

Mezi nejčastější příčiny nespavosti patří akutní nebo chronický stres, bolest narušující spánek a poruchy denního rytmu spánku a bdění. Náchylnost k nespavosti je do určité míry geneticky podmíněna. 

Nadměrná denní spavost

Nadměrná denní spavost během dne představuje tendenci usnout ve chvílích, které k tomu nejsou určeny - např.za volantem či během rozhovoru. Nejvýraznější bývá při monotónních situacích (kino, porada, sledování TV, čtení...). Spavost se může rozvíjet pozvolna, kdy se pacient částečně adaptuje, ztrácí náhled a neuvědomuje si své obtíže, které obvykle ale pozoruje okolí (a někdy chybně popisuje jako lenost nebo neochotu). Druhou možností je imperativní spavost, která přichází náhle a pacient na ní není připraven, může dojít i k vážnému poranění nebo nehodě. 

Příčin nadměrné spavosti je celá řada, nejčastěji se jedná o následek nekvalitního nočního spánku (např.v důsledku spánkové apnoe či abnormálního chování ve spánku) a nedostatečného množství spánku (tzv.spánková deprivace), méně často je spavost způsobena onemocněním mozku s reálnou nadměrnou spavostí (např.narkolepsie).

Poruchy dýchání ve spánku

Poruchy dýchání ve spánku se projevují nočními a denními příznaky. Mezi noční symptomy patří chrápání, dechové pauzy, probouzení s pocitem nedostatku vzduchu, motoricky neklidný spánek, časté noční močení nebo opakované noční probouzení. Denní symptomy začínají pocitem neosvěžujícího nočního spánku, bolestmi hlavy, suchostí v ústech, nadměrnou denní spavostí s nevýkonností, poruchou pozornosti a paměti. Obvyklá je náladovost s depresí. 

Nejčastější poruchou dýchání ve spánku je obstrukční spánková apnoe, méně často centrální spánková apnoe a alveolární hypoventilace. 

Abnormální zvuky ve spánku

Abnormální zvuky ve spánku se vyskytují buď samostatně nebo v rámci jiných spánkových onemocnění. Nejčastější je chrápání (ronchopatie), dále pak mluvení ze spánku (somnilokvie) nebo mručení při výdechu (groaning či catathrenia).

Abnormální chování ve spánku

Abnormální chování ve spánku může být od prostých záškubů končetin (např.periodické pohyby končetin) po komplexní činnosti se zdánlivě adekvátním pohybem i mluvou (např.náměsíčnictví). Klinický dopad spánkového chování je individuální - od zcela nezávažného po rizikové s možností poranění sebe sama či partnera. Pacienti s náměsíčnictvím jsou ohroženi i smrtelnými úrazy (pády z oken atd).

Některé typy abnormalit jsou typické pro dětský věk, jako jsou noční můry či děsy a naopak existují i abnormality vázané na vyšší věk, kupříkladu poruchy chování v REM spánku.

Přístrojové vyšetření poruch spánku a bdění

Přístrojové vyšetření spánku probíhá za krátké hospitalizace na neurologickém oddělení. Během nočního spánku je sledováno několik parametrů dle zvolené diagnostické metody (kardiorespirační screening, polygrafie či video-polysomnografie). Vlastní monitorace probíhá obvykle od desáté hodiny večerní do šesté/sedmé hodiny ranní druhého dne (opět dle typu zvoleného vyšetřovacího protokolu). Po skončení vyšetření je záznam získaných dat analyzován dle aktuálně platných doporučení. Cílem je odhalení abnormálních spánkových událostí (poruchy dýchání vázané na spánek, abnormální pohyby nebo chování během spánku a zvukové projevy ve spánku).

Víceparametrová monitorace ve spánku (polygrafický přístroj NOX-T3)<br> Zdroj: www.noxturnal.com
Víceparametrová monitorace ve spánku (polygrafický přístroj NOX-T3)
Zdroj: www.noxturnal.com

Přístrojové vybavení pracoviště

Pulzní Oxymetr NONIN 3150

Pulzní oxymetr NONIN

Přístroj k monitoraci saturace hemoglobinu kyslíkem ("okysličení krve") a tepové frekvence srdce.

Počet přístrojů na pracovišti:   3

Spirometr Spirobank II Basic

Spirometr Spirobank II Basic

Screeningové vyšetření plicních funkcí především pro pacienty s poruchou dýchání vázanou na spánek bez známé anamnézy onemocnění dýchacích cest a plic.

Počet přístrojů na pracovišti:   1

Screeningový přístroj ApneaLink firmy RESMED

ApneaLink Air

Screeningová metoda k vyhledávání přítomnosti syndromu spánkové apnoe. Využití především pro monitoraci v domácím prostředí.

Počet přístrojů na pracovišti:   1

Polygraf NOX-T3 firmy RESMED

NOX-T3 limitovaný polygraf

Diagnostická metoda ke stanovení přítomnosti syndromu obstrukční, centrální či smíšené spánkové apnoe. Vyšetření probíhá za jednonoční hospitalizace.

Počet přístrojů na pracovišti:   3

Polysomnograf NOX-A1 firmy RESMED

NOX-A1 polysomnograf s videomonitorací

Komplexní elektrofyziologická diagnostická metoda k hodnocení spánku a všech spánkových událostí. Vyšetření probíhá za hospitalizace. Délka pobytu závisí na zvoleném vyšetřovacím protokolu jeden až tři dny.

Instalace přístroje je plánována v první polovině roku 2019.