Neurovaskulární program

Akutní cévní mozková příhoda (CMP) je nejčastější příčinou invalidity a druhou až třetí nejčastější příčinou úmrtí u dospělých osob v rozvinutých zemích. Neustále se rozvíjející komplexní péče o pacienty s akutní CMP zmírňuje následky onemocnění a v ideálním případě vede k plné úzdravě. V roce 2017 bylo na našem oddělení hospitalizováno 672 pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou.

Příznaky akutní cévní mozkové příhody

Porucha řeči

Pokles ústního koutku

Porucha hybnosti končetiny

Nácvik péče o pacienta s akutní CMP (sestra JIP - Martina Zalabová, vedoucí lékař JIP - Ján Macko)

Neurovaskulární program je zaměřen na urgentní diagnostiku a léčbu akutní cévní mozkové příhody (CMP) nebo mozkové žilní trombózy. U každého pacienta po CMP probíhá komplexní vyšetření k identifikaci přítomných rizikových faktorů s cílem nastavení účinné prevence ke snížení rizika opakování (recidivy) mozkové příhody.

Rizikové faktory cévní mozkové příhody

Cévní mozková příhoda (CMP) je způsobena přítomnými rizikovými faktory, jenž způsobují či urychlují proces uzávěru nebo ruptury mozkové tepny. V rámci prevence je snaha tyto faktory identifikovat a eliminovat. Primární prevence se zabývá stavem před CMP tak, aby nedošlo k jejímu rozvoji. O sekundární prevenci hovoříme v případě proběhlé CMP a léčbě identifikovaných rizikových faktorů, aby bylo maximálně sníženo riziko opakování mozkové příhody.

Vybrané obecné rizikové faktory CMP:

Arteriální hypertenze

Hyperlipidémie a obezita

Diabetes mellitus

Kouření a pravidelné užívání alkoholu

Arytmie (zejména fibrilace síní)

Poruchy krevní srážlivosti a cévní anomálie

Ischemická CMP

Mozkový infarkt na CT mozku

Intracerebrální hematom

Ruptura intraparenchymové tepny

Subarachnoidální krvácení

Ruptura aneuryzmatu tepny

Možnosti léčby cévní mozkové příhody

Léčba akutní CMP je určena typem mozkové příhody (krvácivá či ischemická), dobou trvání příznaků, klinickým stavem (respektive tíží příznaků) a celkovým stavem pacienta. V žádném případě není z terapie předem vyloučen žádný pacient pouze na základě věku. Rozlišujeme specifické rekanalizační metody u ischemických příhod (systémová trombolýza, mechanická trombektomie), chirurgické metody (dekompresní kraniektomie, akutní karotické endarterektomie, evaukace hematomů, clipping aneurysmatu) nebo například coiling aneurysmatu neuroradiologem. Zcela základním předpokladem úspěšné léčby akutní CMP je komplexní intenzivní péče s identifikací a eliminací rizikových faktorů CMP. Již od akutní fáze začínáme s rehabilitací.

Více informací o léčebných modalitách akutní CMP naleznete na stránce věnované iktovému centru.

Akutní CMP = hra o čas !

nečekám

neváhám

volám 155 !

Rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě

Nedílnou součástí komplexní péče o pacienty po cévních mozkových příhodách je fyzioterapie, ergoterapie a logopedie. Souhrně hovoříme o rehabilitaci pacienta s cílem návratu zpět do života s co možná nejmenším (a ideálně žádným) handicapem. S rehabilitací začínáme prakticky od prvních dní dle zdravotního stavu pacienta. Nejprve jednofázově dopoledne, později dvoufázově i časně odpoledne (u vybraných pacientů).

Rehabilitaci na našem oddělení zajišťují kvalifikované fyzioterapeutky, ergoterapeutky a klinický logoped. Z přístrojové techniky je k dispozici k rehabilitaci jemné motoriky horní končetiny přístroj ArmeoSpring ® (viz video v angličtině) nebo vertikalizační stůl Erigo ®.

Zdroj: https://www.stargen-eu.cz/rehabilitace/horni-koncetina/armeo/

V indikovaných případech pokračujeme v rekonvalescenci překladem na akutní rehabilitační oddělení Nemocnice Chomutov nebo přímo do specializovaných rehabilitačních ústavů a léčeben. Zásadním předpokladem úspěšné rehabilitace je aktivní účast pacienta a snaha o spolupráci s rehabilitačními pracovníky.

Někteří pacienti po cévní mozkové příhodě mohou rozvinout na postižené části těla tzv. spasticitu, což je abnormálně zvýšené svalové napětí, které může omezovat aktivní pohyb nebo vyvolává bolest. Součástí péče o tyto pacienty je léčba botulotoxinem k uvolnění nadměrného svalového napětí, kterou poskytujeme v rámci regionálního centra spasticity. Na léčbě spasticity se podílí i lékaři rehabilitačního oddělení naší nemocnice.

Informační portál k CMP
Vzdělávací program pro veřejnost o kardiovaskulárních onemocněních FN U Svaté Anny v Brně