V roce 2017 byli lékaři neurologického oddělení členy řešitelského týmu v 1 grantu a 1 randomizované multicentrické klinické studii.

Publikovali jsme 1 odborný článek a na 1 článku  jsme se autorsky podíleli.

Na celostátních nebo zahraničních kongresech jsme prezentovali 8 sdělení, mj. 2x na World Congres of Neurology (Kyoto), 3x na European Stroke Organization Conference (Praha), 1x na celostátním cerebrovaskulárním semináři a 2x na lékařském večeru ČLS JEP.

Organizovali jsme 23. ročník celostátní konference „Podkrušnohorské elektrofyziologické dny“ a lékařský večer na téma Nemoci motorického neuronu.

Pravidelné roční setkávání elektromyografistů pořádané naším oddělením na Červeném Hrádku.

Vzdělávání mediků a lékařů

Vzdělávání mediků a lékařů

Nabízíme odborné stáže na pracovišti s akreditací II.typu dle požadavků vzdělávacího programu oboru neurologie v postgraduálním vzdělávání i stáže pro mediky lékařských fakult v rámci pregraduálního vzdělávání.

Ústavní lékařské semináře

Ústavní lékařské semináře

Pravidelné měsíční semináře lékařů oddělení.

Kontinuální vzdělávání středního zdravotnického personálu neurologického oddělení.

Přehled publikační aktivity bývalých i současných zaměstnanců našeho oddělení.